Clube Europeu

Responsáveis:

Maria Isabel Tavares (coordenadora)

Anabela Mesquita

Maria Delfina Correia

Maria Luísa Faria